Logo

Frågor och svar

Besök i verksamheten

Är du intresserad av våra verksamheter är du välkommen på besök efter kontakt med aktuell avdelning, se kontaktuppgifter under fliken “Kontakt”. Som vårdnadshavare är du också välkommen att besöka våra verksamheter efter överenskommelse med personalen. Vi bjuder gärna på lunch – säg bara till dagen innan! 

Betyg och meritvärde i skolan

Från skolår 6 får eleverna betyg enligt skalan E-A. För betygsstegen E, C och A finns kriterier till varje ämne och återfinns i läroplanen, LGR 11, som ni hittar HÄR. För betygen D och B gäller det att majoriteten av kriterierna för betygsstegen ovan är uppnådda. Skolverket har sammanställt bra information om betygssättning HÄR.

När eleverna i skolår 9 söker till gymnasiet omvandlas deras betyg till ett meritvärde. Meritvärdet är summan av de 17 högsta betygen (svenska, engelska och matematik måste räknas med). Betygens poängvärde är följande: E=10, D=12,5, C=15, B=17,5 och A=20. Detta ger att 340 är maxpoäng.

Buss och cykel

Vi uppmuntrar alla familjer att antingen gå, cykla eller åka buss till Säbyholm, för att minska vårt gemensamma klimatavtryck.

Elevdatorer

På förskolan och F-3 finns det tillgång till iPads som pedagogiska verktyg. I skolår 4-6 använder eleverna Chromebooks. I skolår 7-9 erbjuds alla elever att efter avtalssignering låna en personliga Chromebook.

Elevhälsa

Elevhälsoteamet jobbar på skolan med förebyggande skolhälsovård och består av skolsköterska, kurator, specialpedagog och rektor. Skolläkare och skolpsykolog tas in vid behov.

Elevskåp

Alla elever i årskurs 4-9 erbjuds elevskåp i Stallet för förvaring av kläder, skor och utbildningsmaterial. 

Fotografering

Om du inte vill att ditt barn ska bli fotograferat eller att fotografierna inte skall puliceras på web eller sociala medier måste du anmäla detta. I början av varje läsår får ni en blankett att fylla i. Vill ni ändra under läsåret, kontakta expeditionen.

Fritidsplats

Rätt till fritidsplats har barn från det de börjar i förskoleklass upp till den dagen de fyller 13 år och har vårdnadshavare som förvärvsarbetar eller studerar. Avgift följer kommunens barnomsorgstaxa. Anmälan och uppsägning sker på särskild blankett.

Försäkring

Alla elever är genom kommunen försäkrade under skoldagen samt på väg till och från skolan. Skolan har ingen försäkring som täcker förstörda eller bortkomna kläder och andra tillhörigheter. För alla förskolebarn gäller en kollektiv olycksfallsförsäkring genom Landskrona stad, se hemsidan på Landskrona stad.

Föräldrautbildning

Landskrona stad ordnar också kostnadsfria föräldraskapsutbildningar. Mer information hittar ni på hemsidan

Klagomål

För klagomål på verksamheten ska du i första hand vända dig till personalen på plats. Det är de som har kännedom om situationen. I andra hand vänder du dig till rektor i förskolan eller grundskolan. I sista hand kan du alltid kontakta styrelsen på klagomal@sabyholm.nu. Se mer under “Föreningen”.

Google

På Säbyholm är vår digitala kommunikationskanal i elevarbetet Google Suit for Education,. Den består av Classroom för uppgiftsinlämning och formativ bedömning, Apps/Drive för dokumenthantering och Mail för epostkommunikation. Det finns speciella avtal mellan oss och Google, som gör att vi uppfyller alla krav på oss ifrån Datainspektionen och GDPR.

Kläder

Vår fantastiska utemiljö är en viktig del i vår pedagogik, vilket gör att vi är ofta ute, både inom förskola och skola. Se till att ditt barn alltid har bra utekläder och gärna ett ombyte på plats.

Kvarglömda saker

Kvarglömda saker skänks eller slängs efter varje termin. Fråga personal på plats var de förvaras.

Ledighet

Det råder skolplikt i Sverige från förskoleklass till årskurs 9 i skolan och vi avråder alla familjer att ansöka om ledighet för era barn, eftersom skolan är viktig. I vissa speciella fall kan det ändå vara motiverat om det är av stort värde för barnet. Ansvarig pedagog kan ge 1 dags ledighet och i alla andra ledighetsärenden beslutar rektor om ledighet. Ledigheter beviljas inte under perioder med Nationella Prov i år 3, 6 och 9. Blankett för ledighetsansökan hittar ni här

Mobiltelefoner

Privata mobiltelefoner får inte användas under verksamhetstid utan ska då förvaras undanstoppade i barnets väska eller elevskåp. I skolår 4-9 samlas mobiltelefonerna in av lärare på morgonen och återlämnas vid skoldagens slut. 

Prata med oss

Vi uppskattar om ni pratar direkt med oss, istället för att gissa eller spekulera om ni har frågor. Har ni speciella behov eller önskemål, så kom till oss. I de allra flesta fall hittar vi bra lösningar som passar alla parter. Enklast är att kontakta berörd personal via mail, all personal har mailadresser enligt principen fornamn.efternamn@sabyholm.nu 

Privata saker

Privata saker, t ex spel, pulkor eller andra leksaker, får ej medtagas utan överenskommelse med personal, och i så fall under eget ansvar och till gemensam användning. Föreningen ansvarar inte för borttappade saker.

Ro på Säbyholm

En del i att Säbyholm är ett föräldrakooperativ är att vi har en tradition av att ha sommarro och vinterro. Dels vill vi ge både pedagoger och barn välbehövlig återhämtning, dels vill vi spara resurser till terminstid då fler får nytta av dem. Ni får reda på tiderna i god tid för läsåret.

Sekretess

Den som är eller har varit verksam i enskilt bedriven förskola eller fritidshem får inte obehörligen röja vad han/hon därvid har fått veta om enskildas personliga förhållanden. (Skollagen 29 kap 14 §). Alla medarbetare får skriva på ett sekretessavtal vid anställningen.

Stängda dagar på förskola, skola och fritidshem

4 gånger per läsår som vi har planeringsdagar i verksamheten och då har vi stängt (motsvarande som kommunen har). Ni får reda på tiderna i god tid för läsåret.

Säbyholms vänner

Säbyholm har många olika leverantörer som i allra högsta grad är delaktiga i det som vi gör på Säbyholm. Några av dessa är lite extra betydelsefulla för oss och dessa kallar vi för Säbyholms vänner. Det kan vara någon som skänkt något viktigt till verksamheten eller någon hjälpt oss på annat sätt! Hör av dig till styrelsen eller ledningen ifall du har några idéer om hur ditt företag kan hjälpa till.

Simträning

Betyg i idrott och hälsa i år 6 förutsätter att eleven kan simma 200 m varav 50 m ryggsim. Skolan följer upp elevernas simkunskap f r om åk 4 och har simundervisning efter behov.

Specialkost

För att erhålla specialkost måste läkarintyg eller likvärdigt utlåtande visas upp. Anmälan sker till personal på plats.

Sjukdom

Frånvaro måste anmälas varje sjukdag. Upprepad frånvaro, i grundskolan, utredds och kan anmälas till socialförvaltningen.

Trafik och parkering

Trafik är en utmaning på alla skolor, så även på Säbyholm. Inför 2015/16 gjordes trafiklösningen om på området, vilket skapade en mycket säkrare miljö för barnen, då parkering och angöring flyttades in på gården. För att detta skall fungera på ett bra sätt är det viktigt att alla hjälps åt och visar hänsyn genom att hålla ner farten och följa de regler som finns. 

Överklaga

Föräldrars rätt att överklaga beslut kring sitt barns skolgång har förstärkts i nya skollagen. Överklaganden ska lämnas in skriftligt till styrelsen/huvudmannen inom två veckor efter beslutet meddelats. Styrelsen har rätt att ändra beslutet alternativt skicka ärendet vidare till överklagandenämnden eller förvaltningsdomstolen för granskning. Se mer på www.overklagandenamnden.se

Dela detta

Följ oss