Logo

Om föreningen

Föräldrakooperativ har många fördelar, inte minst att varje krona går direkt in i verksamheten vilket syns t.ex. i högre personaltäthet och att vi nästan utan undantag sätter vi in vikarier när det behövs, men även i möjligheten att påverka och förbättra verksamheten på ett helt annat sätt än i andra skolformer.

Förutom att vi har höga förväntningarna på dig som förälder i föräldraskapet, vill vi att du ska bidra i föräldrakooperativet i olika sammanhang. Dels vill vi att du engagerar dig i den ekonomiska föreningens viktiga arbete, dels att du på olika sätt bidrar för att göra det bättre för barn och elever. Kan du som förälder utföra en uppgift, som vi annars hade köpt, innebär det att mer resurser går till verksamheten – en riktig vinna/vinnasituation. I förskolan är det obligatoriskt att lägga 8 timmar per termin per familj på olika sysslor som verksamheten behöver, men alla familjer är välkomna att bidra så mycket ni kan.

Huvudmannen för hela verksamheten på Säbyholm är Landskrona Montessoriförening ekonomisk förening, där familjer med barn i verksamheten kan köpa andel och betala medlemsavgift. Det högsta beslutande organet i föreningen är årsstämman och varje andelsägare har en röst. Årsstämmans huvuduppgifter är framförallt att utse styrelse, bevilja ansvarsfrihet för avgående styrelse, utse valberedning och utse revisorer. Årsstämman skall även ta ställning till inkomna motioner ifrån andelsägare. Stadgarna ligger till grund för verksamheten och årsprotokollet skall hållas tillgängligt för alla andelsägare.

Styrelsen har sedan ansvar att driva verksamheten som huvudmannens förlängda arm. Styrelsen ger i sin tur verksamhetsledningen rätten att teckna och driva den löpande verksamheten utifrån uppsatta mål och styrdokument.

Vill du engagera dig styrelsen eller föreningen? Kontaktuppgifter hittar du här.

 

Dela detta

Följ oss