Logo

Om förskolan

Kommer du på besök hos oss på förskolan, kan du knappast låta bli att fascineras av den aktivitet som råder. Här finner du barn som bakar, putsar skor, dukar bord eller ägnar sig åt andra praktiska sysselsättningar. Här träffar du också barn som med hjälp av cylinderblock, formpussel, räknestavar eller pärlmaterial sätter sig in i matematikens grunder. Kanske förvånar det dig att en 1-åring dricker själv ur glas vid måltiden eller att en 2- åring klär på sig själv, att en 3-åring med stor koncentration lägger pussel med världsdelarna, eller att en 4-åring tränar sig i att skriva. Kanske tycker du att det är lite konstigt att en 5-åring pratar om cirklar och olika sorters trianglar.

I fritt skapande får barnen utlopp för sin fantasi. Genom att inte i tid och otid hjälpa dem, utan i stället låta dem fritt experimentera, prova sig fram och öva sig inom olika områden, har man undanröjt de hinder som vi vuxna normalt ställer i vägen för barnens naturliga utveckling. Så vad du ser i Montessoriförskolan är helt enkelt prov på vad som händer när man i rätt miljö och med rätt stimulans tar tillvara på barnens inneboende resurser. Barn både vill och kan betydligt mer än vad vi vuxna tror.

TRYGGHET

De yngsta barnen är i stort behov av rutiner, trygghet och ordning. Barnet har också ett behov av att utveckla sin självständighet, de behöver hjälp med att göra saker själv. Barnets grundtrygghet skapas vid inskolningen. Regler och rutiner är en förutsättning för detta arbete. Genom en tydlig struktur över dagen, gör vi barnen medvetna om de regler och rutiner som finns på skolan.

INDIVIDEN 

Vi tar tillvara varje barns förutsättning för utveckling och visar dem respekt för den individ de är. Tillsammans med föräldrarna observerar vi barnet för att följa mognad och intresse. Vi erbjuder dem meningsfull sysselsättning och stimulerar barnet till aktivitet.

SJÄLVSTÄNDIGHET

Barnet får träna sig i att ta ansvar för sig själv och sin miljö,ta egna beslut och stå för dem. De får göra egna erfarenheter och får uppmuntran och stöd av personalen. Tillfredställelse av att klara av att klä på sig själv eller att slutföra ett arbete man själv valt (vid behov, med stöd av en vuxen), stärker barnets självförtroende och skapar arbetsglädje.

Barnets självmedvetande växer i en miljö som är anpassad efter barnets behov.

När barnet känner sig nöjd med sitt arbete, får medveten och fördjupad kunskap om sin omvärld och upptäcker glädjen med att klara av saker själv, så utvecklas självförtroendet och självständigheten.

SOCIAL UTVECKLING

Genom en medvetenhet för sig själv och sin omgivning ges barnet möjlighet att utveckla ansvar, hänsyn och respekt. De får möjlighet att vara rädda om sig själva och sin omgivning.

KULTUR OCH TRADITIONER

Genom traditionerna tar vi tillvara vårt och andras kulturarv. Detta skapar en gemensamhetskänsla, som ger trygghet och kontinuitet.

ARBETE = LEK

Arbete är lika med meningsfull sysselsättning. Barnets fantasi och kreativitet utvecklas likväl i arbete med dockor, bilar och lego, som i arbete med Montessorimaterial.

Vi arbetar utifrån Förskolans läroplan (Lpfö 2019), Barnkonventionen och Montessoripedagogiken.


ANSVARIG FÖR FÖRSKOLAN ÄR

Eva Ifversson

Rektor på förskolan

eva.ifversson@sabyholm.nu

0709-671 152.

Dela detta

Följ oss